You have reached the website

Tillbaka till hållbarhet

Lokala projekt

Eftersom ett världsomspännande program kan vara lite abstrakt så skulle vi vilja dela med oss av några lokala initiativ för att presentera hur våra åtgärder och arbete genomförs tillsammans med våra samarbetspartners på lokal nivå. Vi hoppas att detta bidrar till att bättre förstå vad som förändras och händer på odlingsområdena.

BAKGRUND

Brasilien är i särklass det land som producerar mest kaffe, ungefär en tredjedel av allt kaffe i världen kommer härifrån. Detta innebär givetvis att Brasilien är en viktig handelspartner för oss.

En del av kaffeproduktionen i Brasilien är redan 4C-verifierad och odlarna använder avancerade jordbruksmetoder.

Vi har utvecklat ett särskilt program i Monte Santo-området (South Minas Gerais) tillsammans med våra lokala samarbetspartners Coex och Cooxupe, som är ansvariga för implementeringen. Våra huvudsakliga mål är att förbättra jordbrukarnas miljöarbete och deras levnadsvillkor, med inriktning på tillgång till drickbart vatten och effektiv behandling av avloppsvatten.

 

VAD VI GÖR LOKALT

För att förbättra jordbruks- och odlingsmetoder och samtidigt öka produktiviteten, ger vi utbildning till små grupper av lantbrukare. Sedan 2012 har 91 lantbrukare utbildats av hängivna jordbruksexperter inom ämnen som användning av bekämpningsmedel, vattenrening och övergripande jordbruksdrift.

Vi erbjuder även jord- och bladanalyser genom att dela ut gratis kuponger till jordbrukarna, som gör det möjligt för dem att optimera mängden gödsel som används. Förra året finansierades omkring 100 analyser. Syftet är att säkerställa hög växtproduktivitet och samtidigt minska insatskostnaderna och risken för förorenande läckage.

I ett försök att förbättra jordbrukarnas levnadsvillkor finansierade vi 2012 en installation av sju septiktankar för behandling av avloppsvatten från kaffeodlingarna.

 

VAD HÄNDER NU?

Vi fortsätter det här programmet tillsammans med lokala partners för att hjälpa brasilianska bönder att utveckla mer ansvarsfulla jordbruksmetoder. 

BAKGRUND

Med en total kaffeproduktion på cirka 50.000 ton årligen och med 250.000 kenyaner sysselsatta i sektorn, är Kenya historiskt en stor kaffeproducent. Dock förblir kenyanska kaffeodlare bland de fattigaste i världen (med intäkter under US $ 12 per månad). Som uppköpare av kenyanskt kaffe i mer än 30 år, har vi utvecklat ett projekt för att hjälpa kaffeodlarna att öka sina vinster och samtidigt uppmuntra dem att odla ansvarsfullt.

I slutet av 2011 ingick vi ett samarbete med Coffee Management Services (CMS) Ltd för att sjösätta ett treårigt projekt med fler än 26.000 jordbrukshushåll i olika kaffeodlande områden nära staden Nyeri, samt med 9 ”FCS” (bondekooperativ) med 27 anläggningar. 

VAD VI GÖR LOKALT

Vi har byggt projektet kring tre huvudmål:

  • Förbättra kvaliteten och öka intäkterna, genom direkt upphandling,
  • Förbättra jordbrukets miljöprestanda,
  • Ge jordbrukarna mer produktiva och sjukdomsresistenta kaffesorter.

En viktig aspekt av att hjälpa bönderna att öka skördens produktivitet är att upptäcka de bästa kaffesorterna för regionen. För att göra detta har vi infört 26 ”demobruk” för att utbilda bönder i god jordbruksproduktion. Detta inkluderade bla att anställa sex heltidsagronomer för att sköta bruken.

 

Vi utbildade 371 jordbrukare som sedan i sin tur utbildade 16.000 andra bönder i Kenya för att hjälpa dem att införa mer ansvarsfulla jordbruksmetoder som att minska kemikalieanvändning, och plantera vetiver-gräs för att skydda mot jorderosion. Av dessa jordbrukare var 74 kvinnor, och ett särskilt program har också utvecklats för att utveckla kvinnliga jordbrukare.

För att öka avkastningen och förbättra kvaliteten på växter som är bättre anpassade till lokala förhållanden, har nio plantskolor inrättats, som producerar över 172.000 plantor. Dessutom, för att säkerställa optimerad gödselspridning och att lantbrukare kan uppnå 4C-verifiering, analyserade vi 2470 jordprover från 1250 gårdar.

 
 

VAD HÄNDER NU?

Vi planerar att fortsätta dessa initiativ och utöka projekten vidare, upprätta ”demobruk” som träningsplatser för jordbrukare och att utveckla plantor och växter som är bättre anpassade till den lokala miljön, samtidigt som kvaliteten på kaffet som produceras bevaras.

BAKGRUND

Etiopien anses vara kaffets ursprungliga födelseplats. Det sägs ha upptäckts av herdar när deras fårflock började leka efter att ha ätit frukterna av ett då okänt träd. De fortsatte att tillreda frukterna över elden och producerade den brygd som idag kallas kaffe. I Etiopien produceras mer än 300 000 ton kaffe per år och landet är välkänt för sina högkvalitativa Arabica-bönor. Kaffeproduktionen står för ungefär en fjärdedel av Etiopiens export och sysselsätter miljontals småbönder.

Trots den höga kaffekvaliteten är de lokala kaffeodlarna i landet inte integrerade i näringslivet, beroende på begränsad tillgång till tekniskt stöd och verktyg för att införa goda produktionsmetoder, brist på styrning, koordination och spårbarhet. De står alltjämt inför risken för krympande produktion och växande skuldsättning.

Vi behövde, som den största Nescafé-köparen av etiopiskt kaffe, hitta ett sätt att förbättra jordbrukarnas kaffekvalitet, att säkerställa spårbarhet, och samtidigt hjälpa dem att bygga upp ansvarsfulla jordbruksmetoder och djurhållning.

Det är därför som vi, i samarbete med Bill och Melinda Gates Foundation, har ingått avtal med den internationella och icke-statliga organisationen TechnoServe Coffee Initiative, som vår partner, att arbeta med bönderna för att utveckla odlingarna och på sikt nå den nivå som krävs för internationella standarder.

Sedan 2009 har vi arbetat med småjordbrukare i en av kafferegionerna i södra Etiopien för att hjälpa dem att utveckla sina kunskaper för att öka både kaffekvaliteten och produktionen och därmed förbättra inkomstnivåerna idag och för kommande generationer. 

VAD VI GÖR LOKALT

För att ta itu med dessa utmaningar tillhandahåller NESCAFÉ® Dolce Gusto® och dess partners tekniskt stöd till jordbrukarna och deras respektive förvaltningskommittéer, inom agronomi och primärbearbetning för att förbättra kaffekvaliteten och avkastningen.

Vi hjälper dem också att införa mer hållbara jordbrukstekniker för hantering av avloppsvatten, jorderosion, kompostering, upprättande av våtmarker, samt grundläggande affärskompetens. Sedan 2012 har nästan 10.000 bönder, varav cirka 35% kvinnor, utbildats av hängivna jordbruksexperter.

Vi har även hjälpt till att förbättra de 13 bondeägda, vattenbaserade jordbruken som en del av initiativet med Bill och Melinda Gates Foundation. Dessutom ger TechnoServe teknisk assistans inom drift och underhåll av jordbruken, samt samarbetar inom affärsutveckling och styrning av kooperativen.

Genom att förbättra kvaliteten och volymerna har dessa förbättrade jordbruk givit småbönder ett sätt att producera högkvalitativa, tvättade kaffesorter samt förbättra sina inkomster via högre avkastning, eftersom tvättat kaffe ger ca 50 procent högre priser.

 

VAD HÄNDER NU?

Detta initiativ syftar till att säkerställa att kaffebönderna drar nytta av snabbväxande och stabil efterfrågan på högkvalitativt kaffe genom utbildning och marknadsaccess.