You have reached the website

Tillbaka till hållbarhet

Hållbar odling

NESCAFÉ® Dolce Gusto® upphandlar mer än 20.000 ton kaffe per år från ett stort antal länder, däribland Brasilien, Kenya och Etiopien. Dessa tre länder representerar tillsammans cirka 310 km2 åkermark. NESCAFÉ® Dolce Gusto® prioriterar och arbetar för ett ansvarsfullt jordbruk, vilket innebär stora miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar. Som ett resultat har vi lanserat ett globalt projekt med Rainforest Alliance, som fokuserar på att utveckla ansvarsfullt kaffe och att förbättra jordbrukarnas försörjningsmöjligheter genom att hjälpa dem att uppnå högre avkastning och bättre kvalitet.

UTMANINGAR

 • Kaffeodling är fortfarande en viktig verksamhet i många av de traditionella kaffeodlingsländerna och ca. 25 miljoner människor arbetar på kaffeodlingar runt om i världen. I många av dessa regioner har kaffe en lång historia och en viktig betydelse i produktion och fördelning av inkomster för kaffeodlare, lantarbetare och deras respektive samhällen. Detta innebär både möjligheter och utmaningar.

 • I många av de regioner där kaffe odlas har jordbrukarna mycket låga inkomster på grund av de småskaliga odlingarna, de åldrande anläggningarna och variationer i marknadspriset på kaffe. Dessutom kan ineffektiva jordbrukstekniker eller olämplig kemisk behandling av odlingarna avsevärt minska den årliga avkastningen och den totala produktionen med en potentiell påverkan på miljön. En viktig framtidsfråga för kaffeindustrin är att förbättra jordbrukarnas möjlighet till avkastning och högre inkomst samt effektivisera det övergripande miljöarbetet. 
 

VÅRA MÅL

 • Att upphandla 180.000 ton grönt kaffe direkt från 170.000 jordbrukare 2015*.

 • Distribuera 220 miljoner småplantor 2020* för att öka jordbrukets produktivitet och avkastning samt göra kaffeproduktionen mer ekonomiskt attraktiv.
 

* Offentliga åtaganden för NESCAFÉ-Planen

 

VAD VI GÖR

 • Med hjälp av Rainforest Alliance och våra handelspartners ger våra jordbruksexperter särskild utbildning direkt till jordbrukarna. Vi ger dem nya verktyg och tekniker samt stöd så att de bättre kan sköta sina jordbruk på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Vi definierar innehållet i utbildningsverksamheten och andra utvecklingsprojekt, för att se till att vi tar hänsyn till särskilda lokala behov (t.ex. jordanalys för gödselmedel, tillgång till dricksvatten). För detta ändamål har vi tillsammans med Rainforest Alliance utvecklat NESCAFÉ® Better Farming Practices.
 • Just nu forskar vi på nya kaffesorter som har potential att tredubbla eller till och med fyrdubbla avkastningen. För närvarande har flera sorter utvecklats som är bättre anpassade till lokala förhållanden och dessa distribueras till bönder sedan 2010. Med tiden kommer vi att ytterligare öka och påskynda spridningen av dessa nya sorter i linje med de ovan nämnda målen. Allt detta bidrar till att säkerställa att kaffeutbudet möter ökad efterfrågan utan att det behövs mer jordbruksmark, och till att hjälpa oss att nå våra mål. Denna utveckling gör det också möjligt för jordbrukarna att diversifiera och utveckla sina grödor samt aktivera återbeskogning.

 

VAD VI HAR UPPNÅTT

 • 76.000 bönder har utbildats i jordbrukets ”best practice” sedan lanseringen av NESCAFÉ®-planen i augusti 2010.

 • Mer än 30 miljoner högavkastande växter har delats ut under samma period (på mindre än 3 år).

UTMANINGAR

 • Dagens kaffeodling står inför flera miljömässiga utmaningar. För NESCAFÉ® Dolce Gusto® svarar produktion och bearbetning av kaffebönorna för 30% av den totala mängden utsläpp av växthusgaser som skapas under en kaffekopps livscykel. Konstbevattning av kaffeplantor står för 63% av vattenförbrukningen under produktens livscykel. Dessutom kan potentiell överanvändning av konstgödsel och bekämpningsmedel påverka den biologiska mångfalden samt vatten- och markkvaliteten.
 • Kaffeindustrin står också inför sociala och ekonomiska utmaningar, såsom svåra arbetsförhållanden, säsongsvariation för odling och låga inkomstnivåer.
 

 

VÅRA MÅL 

 • Mer än 90% av kaffet vi köper anskaffas ansvarsfullt i linje med den gemensamma koden för Coffee Community Association (4C) principer 2015. 
 

VAD VI GÖR

 • Vi har varit med och grundat 4C, the Common Code for the Coffee Community Association. Syftet med 4C är att uppmuntra miljömässigt och socialt ansvarsfulla jordbruksmetoder bland dess medlemmar. 4C ger ytterligare kompetens, verktyg och stöd för att hjälpa medlemmar engagera sig i ansvarsfullt jordbruk, inklusive ett supportteam och en oberoende verifieringsprocess. För att efterleva koden, förbinder sig 4C-medlemmar att ständigt förbättra de övergripande sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av jordbruk, samt att arbeta för att utrota 10 oacceptabla metoder som beskrivs i koden. För mer information, följ denna länk: 4c-coffeeassociation.org.

 • På odlingsområdena hjälper våra jordbruksexperter och handelspartners bönder och kooperativ att genomföra de olika 4C-kriterierna.

 • Vår inköpsavdelning arbetar för att öka den totala mängden 4C-verifierade kaffeinköp i enlighet med ovan nämnda ambition.
 

VAD VI HAR UPPNÅTT 

 • 70% av NESCAFÉ® Dolce Gustos® kaffeinköp vara ansvarsfullt upphandlat.