You have reached the website

ODLING NESCAFÉ-PLANEN

VART VÅRT KAFFE KOMMER IFRÅN

NESCAFÉ® Dolce Gusto® upphandlar mer än 20.000 ton kaffe per år från ett stort antal länder, däribland Brasilien, Kenya och Etiopien. Dessa tre länder representerar tillsammans cirka 310 km2 åkermark. NESCAFÉ® Dolce Gusto® prioriterar och arbetar för ett ansvarsfullt jordbruk, vilket innebär stora miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar. Som ett resultat har vi lanserat ett globalt projekt med Rainforest Alliance*, som fokuserar på att utveckla ansvarsfullt kaffe och att förbättra jordbrukarnas försörjningsmöjligheter genom att hjälpa dem att uppnå högre avkastning och bättre kvalitet.

EKONOMISK UTVECKLING

UTMANINGAR

- Kaffeodling är fortfarande en viktig verksamhet i många av de traditionella kaffeodlingsländerna och ca. 25 miljoner människor arbetar på kaffeodlingar runt om i världen. I många av dessa regioner har kaffe en lång historia och en viktig betydelse i produktion och fördelning av inkomster för kaffeodlare, lantarbetare och deras respektive samhällen. Detta innebär både möjligheter och utmaningar.

VÅRA MÅL

- Att upphandla 180.000 ton grönt kaffe direkt från 170.000 jordbrukare 2015*

- Distribuera 220 miljoner småplantor 2020* för att öka jordbrukets produktivitet och avkastning samt göra kaffeproduktionen mer ekonomiskt attraktiv.

* Offentliga åtaganden för NESCAFÉ-Planen

VAD VI GÖR

- Med hjälp av Rainforest Alliance och våra handelspartners ger våra jordbruksexperter särskild utbildning direkt till jordbrukarna. Vi ger dem nya verktyg och tekniker samt stöd så att de bättre kan sköta sina jordbruk på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Vi definierar innehållet i utbildningsverksamheten och andra utvecklingsprojekt, för att se till att vi tar hänsyn till särskilda lokala behov (t.ex. jordanalys för gödselmedel, tillgång till dricksvatten). För detta ändamål har vi tillsammans med Rainforest Alliance utvecklat NESCAFÉ® Better Farming Practices.

- Just nu forskar vi på nya kaffesorter som har potential att tredubbla eller till och med fyrdubbla avkastningen. För närvarande har flera sorter utvecklats som är bättre anpassade till lokala förhållanden och dessa distribueras till bönder sedan 2010. Med tiden kommer vi att ytterligare öka och påskynda spridningen av dessa nya sorter i linje med de ovan nämnda målen. Allt detta bidrar till att säkerställa att kaffeutbudet möter ökad efterfrågan utan att det behövs mer jordbruksmark, och till att hjälpa oss att nå våra mål. Denna utveckling gör det också möjligt för jordbrukarna att diversifiera och utveckla sina grödor samt aktivera återbeskogning.

VAD VI HAR UPPNÅTT

- 76.000 bönder har utbildats i jordbrukets ”best practice” sedan lanseringen av NESCAFÉ®-planen i augusti 2010.

- Mer än 30 miljoner högavkastande växter har delats ut under samma period (på mindre än 3 år).

* Rainforest Alliance är en internationell ideell, icke-statlig organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och säkerställa en mer hållbar försörjning genom att förbättra markanvändningsmetoder, affärsmetoder och konsumenternas beteende. För mer information, följ denna länk: rainforest-alliance.org.